Inbjudan

Inbjudan

Inbjudan som PDF inkl. Ändring #1
Ändring #1 (2016-03-30)
   
Tävling: ÅF Inshore Race 2016
Klasser: SRS enligt gällande SRS-tabell 2016 eller SRS mätbrev 2016.
Datum: 2 juli 2016
Arrangör: Kungliga Svenska Seglarsällskapet KSSS

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) 2013-2016.

Svenska Seglarförbundets nationella föreskrifter gäller inte.

1.2 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med SRS-reglerna.

1.3 En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel. Detta ska anmälas senast den 13 juni 2016.

1.4 Säkerhetsbestämmelser för kappsegling i skyddade vatten enligt World Sailing Offshore Special Regulations 2016-2017 appendix B. VHF är obligatorisk. (World Sailing hemsida http://www.sailing.org/specialregs)

1.5 Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.

1.6 Alla båtar ska, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

2. Villkor för att delta

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är anslu-ten till sin nationella myndighet och vara minst 18 år.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Deltagande båt skall inneha och kunna uppvisa giltigt VHF-tillstånd.

2.4 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2.5 Deltagande båt ska acceptera att ta med en fotograf/journalist eller annan person ombord, utsedd av tävlingsledningen, under del av eller hela tävlingen. Sådan person räknas ej in i besättningsvikten. 

2.6 Deltagande båt ska acceptera att bära, av tävlingsledningen tillhandahållen, positions- och/eller kamerautrustning på anvisad plats ombord. Sådan utrustning ska vara påslagen under hela tävlingen

2.7 Classic Yachts definieras som båtar med skrov av trä eller stål byggda före 1968 och utan stora avvikelser från original ritningarna, alternativt en replika eller kopia på ovanstående. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att avgöra vad som kan klassas som Classic Yacht.

2.8 Minimikrav på besättningsantal är två personer.

3. Anmälan

3.1 Anmälan och betalning av anmälningsavgiften ska göras senast den 13 juni 2016 till KSSS via KSSS hemsida www.ksss.se. Efteranmälan kräver tävlingsledning-ens godkännande och kan ske fram till och med den 27 juni 2016 mot förhöjd avgift.

Ändring av mätetal i registrerat giltigt mätbrev accepteras ej efter 17 juni 2016 om det inte gäller mätprotest eller justerat underlag från mätkontoret. Detta ändrar KSR 78.2.

3.2 Anmälningsavgift

Båtlängd Avgift Avgift vid efteranmälan
< 40 fot 500 kr 700 kr
≥ 40 fot 700 kr 900 kr

Anmälningsavgiften betalas online på www.ksss.se

3.3 Anmälan bekräftas efter online-betalning. Information som behövs för inloggning på www.ksss.se där komplettering av anmälan med uppgifter om båt och besättning ska göras, skickas per e-mejl i början av juni 2016. Om anmälan återtas före 22 juni 2016 betalas anmälningsavgiften tillbaka med avdrag för en administrationsavgift på 300 kr.

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1 Registrering ska göras på regattaexpeditionen senast i Stockholm senast kl. 15:00 fredagen den 1 juli 2016. Innan registreringen kan slutföras skall besättningslista och övriga obligatoriska uppgifter vara ifyllda på www.ksss.se.

4.2 Stickprovskontroll av att deltagande båtar och utrustning överensstämmer med mätbrev, klassregler, ISAF Offshore Special Regulations och bestämmelser enligt inbjudan och seglingsföreskrifterna kommer att göras.

5. Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna publiceras på KSSS hemsida www.ksss.se senast den 17 juni 2016. Program och startordning lämnas ut i samband med skepparmötet.

6. Tidsprogram

6.1

Torsdag 30 juni
09:00 Hamnen på Skeppsholmen öppnar för förtöjning.
12:00 – 20:00 Regatta expeditionen öppen
12:00 – 20:00 Registrering
18:30 Invigning
Fredag 1 juli
10:00 - 20:00 Regatta expeditionen öppen
10:00 - 15:00 Registrering
18:00 Senast tid för förtöjning
18:00 Skepparmöte
Lördag 2 juli
09:00 – 20:00 Regatta expeditionen öppen
11:55 Tid för första varningssignal
18:30 Prisutdelning på Skeppsholmen, Stockholm

7. Kappseglingsområde

7.1 Kappseglingarna genomförs i Stockholms inre skärgård. Startområdet är i närheten av Fjäderholmarna.

8. Banan

8.1 Kappseglingen startar i närheten av Fjäderholmarna och banan går via några av de närbelägna öarna, in mot Stockholm till målgången som är i närheten av Kastellholmen/Skeppsholmen. Banan beräknas ta tre till fyra timmar att segla.
Banorna som kan komma att användas beskrivs i seglingsföreskrifterna. Beslut om vilken bana som kommer att användas fattas utifrån prognostiserat väder och signaleras på startfartyget med signalflagga.

8.2 Båt som kappseglar får inte passera in i område som enligt länsstyrelse eller an-nan myndighet är kungjort såsom tillträde förbjudet, förbjuden passage eller motsvarande. Sådant område räknas som hinder enligt definition i KSR.

9. Protester och straff

9.1 Utöver straff angivet i KSR 64.1a kan protestkommittén tilldela en båt ett straff genom ökning med upp till 10 % av den seglade tiden.

10. Poängberäkning

10.1 Resultaten beräknas enligt Tid på Tid.

11. Priser

11.1 Vandringspriser enlig särskild lista, se KSSS hemsida www.ksss.se

11.2 Utöver SRS-priser kommer klasspriser till Classic samt entyp  med fler än sju deltagande båtar att delas ut.

11.3 KSSS-priser i förhållande till antalet anmälda båtar i klassen: ett pris för varje påbörjat femtal båtar upp till max åtta priser i varje klass.

Håkan Andersson
2 februari 2016

 

Bilaga till Inbjudan

Information om regattan t.ex. förtöjningsplan, startområde, startgrupper, evenemangs-program m.m. publiceras och uppdateras löpande på KSSS hemsida www.ksss.se 

Tävlingsledare: Håkan Andersson - regatta@ksss.se
Vice tävlingsledare Land: Karin Holmsten 

Anmälan/Mätbrev regatta@ksss.se 
Lotta Ridelberg, +46 8 556 166 93
Magnus Woxén, +46 8 556 166 83

Säkerhetschef: Thomas Frimanson thomas.frimanson@telia.com

ISAF Offshore Special Regulations finns på ISAF:s hemsida www.sailing.org

Hamnplatser

Deltagande båt som planerar att förtöja i Stockholm före den 2 juli, ska vara förtöjd i KSSS hamn på Skeppsholmen senast kl. 18:00 fredag 1 juli. Hamnpersonalen anvisar bryggplats vid ankomst. Båtar som deltar i ÅF Offshore Race har företräde till hamnplatser före de båtar som bara deltar i ÅF Inshore Race.

Deltagande båt ligger avgiftsfritt på anvisade platser i Stockholm från den 30 juni till och med den 3 juli. För ytterligare information kontakta hamnpersonalen på hamnen.afor@ksss.se 

Media

Under regattan kommer det att finnas ett presscenter i Stockholm vilket är öppet för besökande ackrediterade mediarepresentanter. Mediarepresentanter som planerar att följa regattan ombeds kontakta KSSS för att anmäla detta till informationsansvarig Mats Olsson (mats@ksss.se).

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2016-05-16