Seglingsföreskrifter

Seglingsföreskrifter

Seglingsföreskrifter för ÅF Inshore Race 2016 som PDF
  • ÅF Inshore Race är öppen för SRS enligt gällande SRS tabell 2016 eller SRS mätbrev 2016.

1. Regler

1.1

(a) Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) 2013-2016.

(b) Svenska Seglarförbundets föreskrifter gäller inte.

1.2 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med SRS-reglerna.

1.3 En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel. Detta ska anmälas senast den 13 juni 2016.

1.4 Säkerhetsbestämmelser för kappsegling i skyddade vatten enligt World Sailing Offshore Special Regulations 2016-2017 appendix B. VHF är obligatorisk. (World Sailing hemsida http://www.sailing.org/specialregs)  

1.5 Svenska båtar ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam

1.6 Alla båtar ska, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhan-dahållen av arrangören.

1.7 KSR 52 gäller inte.

1.8 Deltagande båtar som är utrustade med AIS, skall ha AIS aktiverad (sänd-ning/mottagning) när båten kappseglar.

1.9 Deltagande båtar ska passa VHF kanal 16, och när det är möjligt VHF kanal 72. Meddelanden från kappseglingskommittén på VHF lämnas endast på engelska.

2. Villkor för att delta

2.1 Minimikrav på besättningsantal är två personer.

2.2 En besättningsmedlem får inte bytas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén.

2.3 En båt eller dess utrustning kan när som helst kontrolleras avseende överensstämmelse med klassregler och seglingsföreskrifter.  På vattnet kan en besiktningsman eller mätman utsedd av kappseglingskommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning.

2.4 Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén. Begäran om detta ska göras till kappseglingskommittén vid första möjliga tillfälle.

3. Information till deltagarna

3.1 Information till deltagarna anslås på den officiella anslagstavlan på KSSS hemsida www.ksss.se/AFIR-Noticeboard. Som en service till deltagarna kan KSSS komma att anslå en kopia av informationen på en anslagstavla utanför Regattaexpeditionen på Skeppsholmen i Stockholm. Under kappseglingen kan meddelanden till deltagarna komma att sändas på VHF.

4. Ändringar i seglingsföreskrifterna

4.1 Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås senast lördagen den 2 juli kl 08.00.

4.2 Ändringar i tidsprogrammet anslås senast fredagen den 1 juli kl. 18.00.

5. Signaler visade på land

5.1 Signaler visas på land i flaggstången som är placerad utanför regatta expeditionen på Skeppsholmen i Stockholm. 

5.2 När flagga AP över siffervimpel 1-6 visas i land är starten uppskjuten 1–6 timmar från den planerade starttiden

6. Tidsprogram

Torsdag 30 juni
09:00 Hamnen på Skeppsholmen öppnar för förtöjning
12:00 – 20:00 Regattaexpeditionen öppen
12:00 – 20:00 Registrering
18:30 Invigning
Fredag 1 juli
10:00 – 20:00 Regattaexpeditionen öppen
10:00 – 15:00 Registrering
18:00 Senast tid för förtöjning
18:00 Skepparmöte
Lördag 2 juli
09:00 – 20:00 Regattaexpeditionen öppen
11:55 Tid för första varningssignal
18:30 Prisutdelning på Skeppsholmen

7. Klassflaggor och genomförande

7.1 Se beskrivning i Starting Order.

8. Kappseglingsområde

8.1 Kappseglingarna genomförs i Stockholms inre skärgård. Startområdet är i närheten av Fjäderholmarna.

9. Banan

9.1 Kappseglingskommittén har förberett tre (3) olika banalternativ. Val av bana kommer baseras på aktuell väderprognos för startdagen. Banalternativen benämns Delta, Echo respektive Foxtrot och delas ut i samband med skepparmötet. Valt banalternativ kommer signaleras på startfartyget med signalflagga D, E eller F. 

Angivna positioner i latitud och longitud är ungefärliga.

Startlinjens position är 59 19, 5N 18 09,6E
Mållinjens position är 59 19,2N  18 05,3E

 9.2

Banlängd för bana D är ca. 13 NM
Banlängd för bana E är ca. 16 NM
Banlängd för bana F är ca. 27 NM

Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att kappseglingen tar ca tre-fyra timmar att segla.

9.3 Båt som kappseglar får inte passera in i område som enligt länsstyrelse eller annan myndighet är kungjort såsom tillträde förbjudet, förbjuden passage eller motsvarande. Sådant område räknas som hinder enligt definition i KSR.

10. Märken

Kappseglingskommittén kan komma att använda en orange tetraeder som första rundningsmärke. Resterande märken/passager utgörs av öar och sjömärken. 

11. Starten

11.1 Startlinjen är mellan två röda cylinderformade bojar (1x2 m).

11.2 Om någon del av en båts skrov, besättning eller utrustning är på bansidan av startlinjen vid båtens startsignal och om båten är identifierad, kommer kappseglingskommittén utöver KSR 29 att försöka att ropa båtens segelnummer på VHF kanal 72. 

11.3 Tävlingsdeltagare får inte anropa kappseglingskommittén eller göra andra anrop på VHF-kanal 72 under startproceduren. För angelägna ärenden passar kappseglingskommittén VHF kanal 77.

12. Mål

12.1 Mållinjen är belägen i närheten av Kastellholmen mellan en stång med en blå flagga på en funktionärsbåt och en flaggprick.

13. Straff

13.1 Förutom straff angivet i KSR 64.1a kan protestkommittén tilldela en båt ett straff genom ökning av den seglade tiden med upp till 10%.

13.2 Efter att ha gått i mål, men före protestförhandling, får en båt erkänna ett brott mot reglerna i KSR del 2, KSR 31 eller SF 9.3 genom att acceptera 0,5 % tillägg till båtens seglade tid. Båten ska informera protestkommittén skriftligt (e-post till jury.afor@ksss.se) och ange segelnummer, namnet på den som är ansvarig om-bord, regel som är bruten, tid och plats för händelsen.

14. Protester och ansökningar om gottgörelse

14.1 Protest eller ansökan om gottgörelse skall vara skriftlig på protestblankett som finns tillgängligt på den officiella anslagstavlan. Protesten skall skickas som e-post till jury.afor@ksss.se eller lämnas in till regattaexpeditionen inom 90 minuter efter protesterande båt har gått i mål eller utgått.

14.2 Inlämnade protester anslås på den officiella anslagstavlan (www.ksss.se/AFIR-Noticeboard). Kallelse till protestförhandling, med tid och plats för förhandlingen kommer skickas med e-post till parterna samt anslås på den officiella anslagstavlan i enlighet med SF 3.1 när alla parter angivna i protesten har gått i mål. Det är varje båts ansvar att kontrollera på den officiella anslagstavlan om den är kallad till protesförhandling. 

15. Poängberäkning

15.1 KSR Appendix A4 gäller inte. Den båt som har kortast beräknad tid vinner och övriga placeras i ordningsföljd. Båtar som noteras som DNS, DNF, RET, DNE eller DSQ ges ingen placering. 

15.2 För SRS tillämpas Tid på Tid. Mätetalen framgår av startlistorna.

16. Säkerhet

16.1 När en verifierad besättningslista lämnats in till regatta expeditionen, erhålls en startgruppsflagga och två stävdekaler (se även SF 19). 

16.2 Kappseglingsområdet trafikeras av nyttotrafik, inklusive större fartyg och färjor. Båt som kappseglar ska vid gång i allmän farled hålla väl undan för nyttotrafik och manövrera i enlighet med de Internationella Sjövägsreglerna

16.3 En båt som startar men utgår ska underrätta kappseglingskommittén om det så snart som möjligt.

17 Båt som inte startar

En båt som inte kommer till start ska underrätta kappseglingskommittén om det så snart som möjligt. Anmälningsavgift återbetalas inte. 

18 Resultat

Resultat presenteras på regattans hemsida www.ksss.se och anslås på en anslagstavla på Skeppsholmen.

19 Reklam 

19.1 Båt ska när den kappseglar föra:(a) dekaler tillhandahållna av KSSS, en på varje sida på skrovet så nära stäven som möjligt och(b) startgruppsflagga tillhandahållen av KSSS på akterstaget.

19.2 Båt med ömtålig skrovyta kan beviljas dispens från kravet att bära stävdekalerna efter skriftlig ansökan ställd till kappseglingskommittén.


Håkan Andersson
18 juni 2016 

 

 


 

INFORMATION

Information om regattan t.ex. förtöjningsplan, startgrupper, evenemangsprogram m.m. publiceras och uppdateras löpande på KSSS hemsida www.ksss.se 

Tävlingsledning
Tävlingsledare: Håkan Andersson
Vice tävlingsledare land: Karin Holmsten
Seglingsledare: Mats Dalunde
Juryordförande: Claes Lundin
Säkerhetschef: Thomas Frimanson
Regattaexpedition/Resultat: Karin Holmsten
Media/Press: Mats Olsson
Hamnkapten: Christoffer Dohrn

Telefonnummer
Regattaexpedition 072-932 29 75
Hamnkapten 073-592 73 57
Säkerhetsledning/ Race Control 073 592 74 89
Media/Press 070-633 61 30

Hamnplatser 
Deltagande båt ligger avgiftsfritt på anvisade platser i Skeppsholmen, Stockholm från den 30 juni till och med den 3 juli. För ytterligare information kontakta hamnpersonalen på afor.hamnen@ksss.se

Båtar som deltar i ÅF Offshore Race har företräde till hamnplatser på Skeppsholmen före de båtar som endast deltar i ÅF Inshore Race.

Andra båtar som tillhör tävlingsdeltagare inklusive tenderbåtar, hänvisas till Wasahamnens gästhamn eller andra närliggande hamnar.

Funktionskontroll av VHF-radio
Under de tider då registrering pågår kan funktionskontroll av VHF-radion utföras genom anrop till Stockholmradio på kanal 23. Anropssignalen är Stockholmradio. Ett provanrop kan gå till så här:

Stockholmradio, här kallar (båtnamn, rapporteringsnummer och båtens anropssignal), förbindelseprov. 

Om förbindelsen fungerar svarar Stockholmradio: (Båtnamn, rapporteringsnummer och båtens anropssignal) här svarar Stockholmradio, förbindelsen utan anmärkning, klart slut.
Båtarna kan prova sin AIS-anläggning i samband med registrering. Observera att när AIS-anläggningen är provad ska den stängas av under hamnvistelsen, då det annars för-svårar kontrollen av övriga anläggningar. Kontrollera din AIS-installation och antennan-slutning i förväg (ett vanligt fel är dålig antennanslutning).

Startprocedur
För att underlätta startförfarandet kommer båtarna att delas in i startgrupper om 15-25 båtar och grupperna startar sedan med tio minuters mellanrum. Indelningen i startgrup-per kommer att finnas på www.ksss.se senast den 1juli 2016.

Skrivare och scanner
Skrivare och scanner kommer finnas tillgängliga på regatta expeditionen som stöd till de tävlande. Utrustningen är avsedd för tävlingsdokument.

Priser som inte mottagits
Vandringspriser och KSSS-priser som inte mottagits kan avhämtas på KSSS kansli sen-ast december 2016. Om så inte sker tillfaller priserna KSSS.

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2016-06-21