Hamnar

Ordningsregler Saltsjöbaden

För att uppnå en hög säkerhet och trivsel i marinan, har KSSS beslutat att upprätta ordningsregler som varje båtägare är skyldig känna till och följa.

Förtöjning

 • Båtägaren är skyldig att se till att båten är förtöjd på ett betryggande sätt.
 • Båten skall vara förtöjd med dubbla tampar mot bryggan och ha ryckutjämnande
  förtöjningsdon.
 • Vid nyttjanderättstidens slut skall samtliga förtöjningsdon vara borttagna från båtplatsen. Kvarlämnade tampar och ryckdämpande fjädrar innebär en risk för skada på brygga och halkrisk för dem som promenerar längs våra bryggor i Hotellviken.
 • Båtar som ligger förtöjda mot boj skall ha dubbla bojlinor så att båten ligger rätt på
  platsen.
 • Båtar som ligger vid Y-bom skall även ha ryckutjämnande förtöjningsdon mot Y-bommen.
 • Förtöjningsgodset skall vara väl dimensionerat för båten.
 • Båtägaren kontrollerar att förtöjningspunkterna i bryggan, ringen, bygeln, Y-bommen eller
  annan anordning sitter ordentligt fast och är dimensionerade för den båt som ligger på
  platsen. Skulle brister upptäckas, kontakta omgående hamnkaptenen!
 • Båten skall ha minst tre (3) rätt dimensionerade fendrar på vardera sidan.

Kom ihåg att det är du som båtägare som ansvarar för att din båt är rätt förtöjd.
Tänk på att alltid förtöja för storm!

El och vatten

 • El och vatten levereras under hyresperioden 1 maj – 15 oktober.
 • Inkoppling får inte ske av elutrustning som kräver högre effekt än vad uttaget är avsett för. Endast ett uttag per båt för användas.
 • Alla kablar skall vara jordade och utan skarvar mellan eluttaget och båtens relingslist. Kablar som inte används skall tas bort.
 • Eluttagen på bryggorna får endast användas till handverktyg och batteriladdning.
 • Båtägare får inte inom hamnen ansluta elektrisk värmekälla av något slag.
 • Båtägaren ansvarar för att all ansluten elektrisk utrustning är i fullgott skick och nyttjas i
  enlighet med gällande föreskrifter.
 • Båtägaren skall, efter användandet av vattenslang, rulla upp slangen på dess hållare vid
  tappstället.
 • Endast speciell vattenkrannyckel får användas på tappställen där så erfordras. Nycklar
  tillhandahålls av hamnkaptenen.

Tänk på att begränsa ditt nyttjande av el och vatten. Slösa inte!

Jollar

 • Jollar skall endast ligga på jollebryggan eller på båtägarens svajplats. Jollar får inte
  förvaras på eller under bryggor.
 • Jollar skall ha för året aktuell dekal. Extradekal till jollen tillhandahålls av hamnkaptenen.
 • Omärkta jollar och jollar som ligger kvar efter den 15 oktober avlägsnas och förverkas av
  KSSS.

Hastighet

 • I hela hamnområdet gäller högst 5 knop. Farten skall alltid hållas så låg att inga olägenheter uppstår.

Sopor och annat avfall

 • Hushållssopor från båten skall läggas i därför avsedda kärl. Sopkärl för hushållssopor finns vid hamnkontoret och vid vändplanen vid bensinstationen.
 • Annat avfall (förutom miljöfarligt) skall läggas i containern vid vändplanen vid bensinstationen.
 • Miljöfarligt avfall, spillolja, batterier m.m. skall läggas i miljöboden vid vändplanen vid bensinstationen.
 • De vita förvaringsboxarna på H-bryggan skall tömmas efter säsongens slut.
 • Båttoaletter med direktutsläpp får inte användas inom hamnområdet. Sugtömning av
  toaletter görs vid bensinstationen mot en avgift.

Är du osäker – kontakta hamnpersonalen för råd!

Grillning

 • Att grilla eller använda öppen eld på bryggor, i båtar och i området i övrigt är absolut
  förbjudet!

Använd istället vår trevliga grillstuga vid hamnkontoret!. Nyckel finns på hamnkontoret

Lyftkranen

 • Kranen får endast användas av båtägare som genomgått krankurs och betalar kranavgift. Övriga gäster hänvisas till kansliet för information.
 • Kranens maxbelastning (3 ton) får inte överskridas.

Sjösättningsrampen

 • Sjösättningsrampen får belastas med max. 1 200 kg för båt och trailer.
 • Aktuell kod till låset erhålles av hamnkaptenen eller av kanslipersonalen. Ej medlemmar
  kontaktar KSSS kansli för hjälp.

Bilparkering

 • Bilar skall parkeras på angivna parkeringsplatser, eljest riskerar bilägaren få kontrollavgift.

Övrigt

 • För allas trevnad följ hamnpersonalens råd och tillrättavisningar.
 • Hamnkontoret är bemannat juni – augusti mellan kl. 09.00 – 21.00. Övrig tid se nedan.

Kontakt
KSSS hamnkapten Bengt Gustafsson nås via e-post: bengt@ksss.se eller på mobil tfn   070-678 41 86. Hamnkontoret nås via e-post: marinan@ksss.se 

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2012-04-04