Kappsegling

Seglingsföreskrifter

Seglingsföreskrifter som PDF

Tävling: KSSS Regionskval Optimist
Datum: 14-15 juni 2014
Arrangör: Kungliga Svenska Segelsällskapet

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de ärdefinierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.

1.2
a) Direktdömning kan komma att tillämpas av KSR del 2 i kombination med möjlighet till protestförhandlingar.SF 15 ändrar tillämpliga delar av KSR del 5, avdelning A och B.

b) Domarnas beslut på vattnet får enligt KSR 70.5 inte överklagas.

c) KSR Appendix P gäller, men ändras så att P 2.3 utgår och att i P 2.2 ändras ”Andra” till ”Andra och därefter följande”.

d) En protesterande båt måste vid målgången meddela seglingsledningen att den tänker protestera och mot vilken båt protesten avser. Detta ändrar KSR 61.1a.

1.5 En båt som bryter mot KSR 55 kan straffas på det sätt protestkommittén finner lämpligt (DPI). KSR 36 gäller inte.

5. Signaler visade på land
Flagga D tillsammans med en ljudsignal betyder “Varningssignal kommer att ges tidigast 60 min efter att flagga D hissats. Båtarna ombeds att INTE lämna ham-nen före denna signal har givits.”

6. Tidsprogram

6.1 Program

Lördag 14 juni  
08.30-09.30 Registrering
09.30 Skepparmöte
11.00 Tid för första varningssignal
Ingen varningssignal efter kl 16.00 After Sail efter dagens seglingar
Söndag 15 juni  
10.00 Tid för första varningssignal, dag 2
Prisutdelning snarast efter seglingarna

6.2 6 kappseglingar är planerade

7. Klassflaggor och genomförande

7.1

Klass/start Signalflagga
Optimist F

8. Kappseglingsområde

8.1 Kappseglingarna genomförs på Baggensfjärden.

9. Banan

9.1 Banan är en VM bana med gate. Start – 1 – 2 – 3A(3B) – mål.

Banen

9.2 Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att enkappsegling tar ca 40 minuter att segla.

10. Märken

10.1 Rundningsmärkena är Röda cylindrar.

14. Tidsbegränsning

14.1 Maximitiden för första båt i mål är 75 minuter.

15 Protester och ansökan om gottgörelse

Åtgärder från båtar

15.1 En båt kan protestera mot en annan båt genom att ropa ”Protest” och på ett iögonfallande peka mot den andra båten snarast efter händelsen som den var inblandad i.

a)   Om protesten avser ett påstått brott mot en regel i KSR del 2, ska utpekningen avbrytas snart som möjligt efter att båten med protest mot sig har tagit ett straff eller en domare har handlat enligt SF 15.3.

b)   Om protesten avser ett påstått brott mot en annan regel än de i KSR del 2 eller om det har blivit en skada, sker protesten genom att ropa ”Protest” och informera domarna omedelbart efter att ha gått i mål eller utgått.

15.2
a) En båt som inser att den kan ha brutit mot en regel i KSR del 2 eller KSR 31 ska snarast möjligt ta ett ensvängsstraff enligt KSR 44.2 eller utgå.

b) En båt som inser att den har brutit mot en annan regel än de som anges i SF 15.2a ska rätta sitt fel eller snarast möjligt utgå.

c) Om en båt efter att ha blivit protesterad på vattnet inte handlar enligt SF 15.2a eller SF 15.2b och där en domare inte har frikänt eller har straffat nå-gon båt kan den protesterande båten lämna in en skriftlig protest inom pro-testtiden.

d) Straff som efter protestförhandling ges av protestkommittén för brott mot en regel i KSR del 2 är ett poängstraff med 40 % beräknat enligt KSR 44.3c.

Åtgärder från domare på vattnet

15.3 En domare kan efter protest från en båt frikänna eller straffa båtar om inte den felande båten har tagit ett straff eller utgått med anledning av händelsen. Doma-ren ska signalera sitt beslut på följande sätt:

a)       En grön flagga betyder ”inget straff”.

b)       En röd flagga betyder ”den utpekade båten straffas”.

Flaggorna visas tillsammans med en långljudsignal.

15.4 En domare kan utan protest från en båt a) ge ett tvåsvängsstraff med röd flagga när en båt bryter mot KSR 31 och inte tar ett straff,b) ge ett eller flera tvåsvängsstraff med röd flagga när en båt vinner en fördel trots att den har tagit ett straff, ellerc) ge ett straff med gul flagga när en båt bryter mot KSR 42.Flaggorna visas tillsammans med en lång ljudsignal.

15.5 En domare som ser att en båt kan ha brutit mot en annan regel än de i KSR del 2 eller KSR 31 och KSR 42 eller som inte följer domarens signaler kan rapportera till protestkommittén som kan handla enligt KSR 60.3.

15.6 En domare identifieras genom Flagga J eller Flagga märkt Jury
Gottgörelse och överklagande

15.7 En båt kan inte ansöka om gottgörelse eller överklaga ett beslut som har fattats av en domare på vattnet.

15.8 En tävlande kan inte ansöka om gottgörelse på grund av en felaktig åtgärd av en arrangörsbåt. Protestkommittén kan överväga att ge gottgörelse under sådana omständigheter, men bara om den finner att en av kappseglingskommitténs eller protestkommitténs båtar allvarligt kan ha stört en tävlande båt.

Förhandlingar

15.9 Skriftliga protester ska lämnas in till tävlingsexpeditionen före protesttidens ut-gång. Protesttiden är 30 minuter och börjar då de tävlande har fått rimlig tid att segla in från banan. Protesttidens utgång anslås på den officiella anslagstavlan.

15.10 Kallelse till protestförhandling, med tid och plats för förhandlingen, anslås senast 10 minuter efter protesttidens utgång

15.11 Information enligt KSR 61.1b om protester från kappseglingskommittén eller protestkommittén sker genom anslag.

15.12 En båt som protesterar enligt en regel i KSR del 2 och där en domare har frikänt eller straffat båtar enligt SF

15.3 har inte rätt till någon förhandling, med undan-tag för när det har blivit en sak- eller personskada.

17. Säkerhet

17.2 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här re-geln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrust-ning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Ap-pendix S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt. 

Datum: 2014-06-10

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2014-06-11