Kappsegling

Inbjudan HAV

Inbjudan som PDF (2016-05-05)

Inbjudan Sandhamn Open HAV 2016

Tävling: KSSS Sandhamn Open HAV
Klasser: ORC International med GPH högst 675,0
SRS enligt gällande SRS tabell 2016 eller
SRS mätbrev 2016 med SRS-tal lägst 1,040
Datum: 11-12 juni 2016
Arrangör: Kungliga Svenska Segelsällskapet

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR), dock att KSR del 2 under tiden kl 23:00 till kl 03:00 i tillämpliga delar ersätts av de Internationella Sjövägsreglerna och svenska sjötrafikföreskrifter.

1.2 Säkerhetsbestämmelser enligt World Sailing Offshore Special Regulat-ions, Category 3 Mono Hulls (livflotte ej obligatorisk) med följande avvikelser:

a) En brandsläckare måste kunna nås från sittbrunnen.

b) Reservlanternor enligt punkt 3.27.4 behöver ej uppfylla de internationella sjövägsreglernas krav på lysvinklar (2.03.3). 

c) Uppblåsbara livvästar skall vara inspekterade efter 2016-05-01 av ansvarig skeppare och utlösningsanordningarna skall uppfylla tillverkarens anvisningar för livslängd.

d) Ett storsegel skall kunna revas med minst 25% av mastlikläng-den (detta ändrar OSR 4.26.4g).

e) Båtar som seglas Doublehanded behöver ej uppfylla kravet enligt Spec Regs para 6.01.1 betr World Sailing Offshore Safety Course.

1.3 Mätsystemet International Measurement System (IMS) och ORC Ra-ting Systems gäller för ORC International. 

SRS-regeln gäller för SRS-klasser.

1.4 Svenska deltagare ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.

1.5 KSR 51 modifieras så att det endast är tillåtet att flytta svängköl och vattenbarlast. För all annan flyttbar barlast gäller KSR 51.

1.6 KSR 52 gäller inte. 

1.7 ORCi båtar skall vara utrustade med AIS och ha den påslagen och i sänd-ningsläge under hela havskappseglingen. Detta rekommenderas starkt även för SRS båtar.

1.8 Alla båtar kan komma att, enligt World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören och huvudsponsor.

2 Villkor för att deltaga

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet (SSF).

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4  -  Besluta att kappsegla. KSSS accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2.4 Endast klasser som vid ordinarie anmälningstidens utgång har minst 8 båtar anmälda får delta.

2.5 Svenska deltagande båtar ska kunna uppvisa av PTS utfärdat och giltigt VHF-tillstånd. Minst en person ombord skall ha personligt giltigt VHF-certifikat.

3 Anmälan

3.1 Anmälan och anmälningsavgift samt kopia av giltigt underskrivet mätbrev, ska vara KSSS tillhanda senast 29 maj 2016. Anmälan ska göras via KSSS hemsida www.ksss.se  

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om tävlingens namn, båtklass, nations-beteckning, segelnummer, ansvarig skeppare, skeppares adress, telefonnummer, e-postadress och klubb samt övriga uppgifter som är väsentliga för tävlingen.

3.3 Anmälningsavgiften är 2 100 kr och betalas online vid anmälan. Anmälan efter 29 maj kan ske till förhöjd avgift, 2 500 kr. Efteranmälan kräver Tävlingsledningens godkännande. Ändring av mätbrev får inte göras efter 5 juni om det inte gäller mätprotest eller justerat underlag från mätkontoret. Detta ändrar KSR 78.2. 

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast lördag 11 juni, kl.08:25.

4.2 Stickprovskontroller att deltagande båtar överensstämmer med mätbrev, klassregler, säkerhetsutrustning och bestämmelser i övrigt enligt inbju-dan och seglingsföreskrifter kommer att göras. 

5. Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram

6.1 Program

Fredag 10 juni
17:00 – 20:00 Registrering öppen
Lördag 11 juni
07:15-08:25 Registrering öppen
08:30 Skepparmöte
10:30 Första varningssignal bansegling
2 x Läns/kryss i området Svängen/Revengegrundet 
14:00 Första start havsbanan vid Skanskobb. 
Valfri starttid, sista startid 1900. 
Söndag 12 juni
  Målgång havsbanan

6.2 För bankappseglingar  planeras  2 st 1- 1,5 tim kryss-länsbanor i området Svängen/Revengegrundet och en havskappsegling 15-20 tim runt fasta märken kustnära sydost Sandhamn

6.3 Prisutdelning sker i samband med ÅF Inshore Race i Stockholm lördag 2 juli kl 17:30 på Skeppsholmen i anslutning till ÅF Offshore skepparmöte.

9. Banor

9.1 Bana för havskappseglingen meddelas skriftligen vid skepparmötet.

9.2 Båt ska via VHF-radio rapportera vid passage av rundningsmärken, vilka anges på skepparmötena. 

9.3 Båt som inte gått i mål söndag den 12 juni kl. 17:00 räknas som att den utgått (DNF). 

10. Protester och straff

10.1 Utöver straff angivet i KSR 64.1a kan protestkommittén tilldela en båt ett straff genom ökning med 2,5%; 5 % eller 10% av den seglade tiden för  havskappseglingen. 

10.2 En båt som noteras OCS på havskappseglingen kommer att straffas enligt 10.1 i inbjudan.

10.3 Med avvikelse från KSR 63.1 kan en båt som underlåter att rapportera rundningar och passager via VHF enligt 8.3 eller som inte har sin AIS i sändande mode enligt 1.7 i inbjudan att utan förhandling straffas i enlighet med 10.1 i inbjudan. Båten underrättas i så fall via resultatlistan.

11. Poängberäkning

11.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre bankappseglingar räknas samtliga.

11.2 Bankappseglingarna räknas med faktor 1 och havskappseglingen räknas med faktor 1,5.För havskappseglingen används Performance Curve Scoring System ”Ocean for PCS” och för bankappseglingarna ”Windward/Leeward” enligt mätbreven. För SRS tillämpas Time on Time.

12. Priser

12.1 KSSS-priser i varje klass i förhållande till antalet anmälda båtar i klassen, ett för varje påbörjat femtal båtar, dock max åtta priser på klass. 

 

Information

Ev. ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se. Där finns även all övrig information om tävlingen.

Tävlingsledare Sten Edholm, sten@collarpoint.se - 070-592 75 57
Seglingsledare : Lars Strömberg lob.stromberg@telia.com - 070-545 58 38
Anmälan/mätbrev: KSSS Kansli, regatta@ksss.se - 08-556 166 80

World Sailing Offshore Special Regulations

World Sailing Offshore Special Regulations finns på ISAF:s hemsida, www.sailing.org samt i svensk översättning på Svenska Havskappseglingsförbundets hemsida, www.shf.nu  

Hamnplatser

Deltagande båtar är befriade från hamnavgifter i KSSS hamnar på Sandhamn/Lökholmen under perioden 10 - 12 juni 2016.

Boende

Ett begränsat antal sovplatser för seglare finns på Lökholmen. Mer info och bokning på www.ksss.se.

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2016-05-05