Kappsegling

Inbjudan

Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se
Tävling: Nautiska Sandhamn Open HAV med SM för ORC International
Klasser: ORC International med GPH högst 675,0.
SRS enligt gällande SRS tabell 2014 eller
SRS mätbrev 2014 med SRS-tal lägst 1,040.
Datum: 5 - 8 juni 2014
Arrangör: Kungliga Svenska Segelsällskapet

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR), dock att KSR del 2 under tiden kl 23:00 till kl 03:00 i tillämpliga delar ersätts av de Internationella Sjövägsreglerna och svenska sjötrafikföreskrifter.

1.2 Säkerhetsbestämmelser enligt ISAF Offshore Special Regulations, Ca-tegory 3 Mono Hulls (livflotte ej obligatorisk) med följande avvikelser:

a) En brandsläckare måste kunna nås från sittbrunnen.

b) Reservlanternor enligt punkt 3.27.4 behöver ej uppfylla de inter-nationella sjövägsreglernas krav på lysvinklar (2.03.3). 

c) Uppblåsbara livvästar skall vara inspekterade efter 2014-05-01 av ansvarig skeppare och utlösningsanordningarna skall uppfylla tillverkarens anvisningar för livslängd.

d) Ett storsegel skall kunna revas med minst 25% av mastlikläng-den (detta ändrar OSR 4.26.4g).

1.3 Mätsystemet International Measurement System (IMS) och ORC Ra-ting Systems gäller för ORC International. SRS-regeln gäller för SRS-klasser.

1.4 Alla båtar kan komma att, enligt ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

1.5 KSR 51 modifieras så att det endast är tillåtet att flytta svängköl och vattenbarlast. För all annan flyttbar barlast gäller KSR 51.

1.6 KSR 52 gäller inte. 

1.7 ORCi båtar skall vara utrustade med AIS och ha den påslagen och i sändningsläge under hela havskappseglingen. Detta rekommenderas starkt även för SRS båtar.

2 Villkor för att deltaga

2.1 För att ha rätt att delta i ORC International SM ska varje tävlande upp-fylla kraven i ISAF Regulation 19.
För att erhålla titeln Svensk Mästare (SM) ska man vara svensk med-borgare eller varit bosatt i Sverige minst sex månader de senaste tolv månaderna innan tävlingen startar. Består besättningen av flera national-iteter skall en majoritet av besättningen (fler än 50 %) uppfylla kraven ovan avseende titeln Svensk Mästare. Om så är fallet erhåller hela be-sättningen titeln Svensk Mästare.
Samtliga deltagande båtägare och besättningsmedlemmar skall vara medlemmar i Svenska Havskappseglingsförbundet (SHF). Anmälan på www.shf.nu
För SRS gäller att den person ombord som har ansvaret ska vara med-lem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kapp-segla. KSSS accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som nå-gon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2.4 Endast klasser som vid ordinarie anmälningstidens utgång har minst 8 båtar anmälda får delta.

2.5 Svenska deltagande båtar ska kunna uppvisa, av PTS utfärdat, giltigt VHF-tillstånd och dessutom ha abonnemang med Stockholm Radio.

3 Anmälan

3.1 Anmälan och anmälningsavgift samt kopia av giltigt underskrivet mät-brev, ska vara KSSS tillhanda senast 26 maj 2014. Anmälan ska göras via KSSS hemsida www.ksss.se  

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om tävlingens namn, båtklass, nations-beteckning, segelnummer, ansvarig skeppare, skeppares adress, telefon-nummer, e-postadress och klubb samt övriga uppgifter som är väsentliga för tävlingen.

3.3 Anmälningsavgiften är 2 100 kr och betalas online vid anmälan. Anmälan efter 27 maj kan ske till förhöjd avgift, 2 400 kr. Efteranmälan kräver Tävlingsledningens godkännande. Ändring av mätbrev får inte göras efter 1 juni om det inte gäller mätprotest eller justerat underlag från mätkontoret. Detta ändrar KSR 78.2.

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast fredag 6 juni, kl. 09:00.

4.2 Stickprovskontroller att deltagande båtar överensstämmer med mätbrev, klassregler och bestämmelser enligt inbjudan och seglingsföreskrifter kan komma att göras. För SM deltagare är mätkontroll obligatorisk.

4.3 Båt skall säkerhets besiktigas enligt tidsprogram punkt 6.1. Besiktningen gäller även för ÅF Offshore Race 2014.

5. Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram

6.1 Program

Torsdag 5 juni  
18:00 – 21:00 Säkerhetsbesiktning, mätkontroll, registrering
Fredag 6 juni  
08:15 – 08:45 Regattaexpeditionen öppen för registrering.
09:15 Skepparmöte
11:00 Första varningssignal för SRS, därefter SM
  After Sail
Lördag 7 juni  
08:15 Regattaexpeditionen öppnar
08:30 Skepparmöte
10:30 Första varningssignal för SRS därefter SM
Varningssignal start havsbanan tidigast en tim. efter bankappseglingens sista målgång.
Söndag 8 juni Målgång havsbanan

6.2 För SM planeras fem bankappseglingar (c:a 1,5 tim. kryss-länsbanor.) och en havskappsegling (12-20 tim.). För att räknas som mästerskap ska minst två bankappseglingar och havskappseglingen genomföras. 

6.3 Prisutdelning sker i samband med ÅF Inshore Race i Stockholm 28 juni kl 19:00.  

8. Kappseglingsområde

8.1 Kappseglingarna genomförs öster om Sandhamn.

9. Banor

9.1 Banor för distans- och havskappseglingen meddelas skriftligen vid skepparmötena.

9.2 Båt ska via VHF-radio rapportera vid passage av rundningsmärken, vilka anges på skepparmötena.

9.3 Båt som inte gått i mål söndag den 8 juni kl. 17:00 räknas som att den utgått (DNF).

10. Protester och straff

10.1 Utöver straff angivet i KSR 64.1a kan protestkommittén tilldela en båt ett straff genom ökning med 2,5%; 5 % eller 10% av den seglade tiden för  havskappseglingen.

10.2 En båt som noteras OCS på havskappseglingen kommer att straffas en-ligt 10.1.

10.3 Med avvikelse från KSR 63.1 kan en båt som underlåter att rapportera rundningar och passager via VHF enligt 9.2 eller som inte har sin AIS (gäller ORCi) i sändande mode enligt 1.7 i inbjudan att utan förhand-ling straffas i enlighet med 10.1 i inbjudan. Båten underrättas i så fall via resultatlistan.

11. Poängberäkning

11.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre bankappseglingar räknas samtliga.

11.2 Bankappseglingarna räknas med faktor 1 och havskappseglingen räknas med faktor 1,5.För havskappseglingen används Performance Curve Scoring System ”Ocean for PCS” och för bankappseglingarna ”Windward/Leeward” enligt mätbreven. För SRS tillämpas Time on Time.

12. Priser

12.1 Vandringspriser och SM-plaketter. KSSS-priser i varje klass i förhål-lande till antalet anmälda båtar i klassen, ett för varje påbörjat femtal båtar, dock max åtta priser på klass.

Information

Ev. ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se. Där finns även all övrig information om tävlingen.
Besiktningsansvarig: Thomas Frimansson, thomas.frimansson@telia.com  tel.070-893 91 56
Anmälan/mätbrev: Lotta Ridelberg/Magnus Woxén, regatta@ksss.se
KSSS kansli: 08-556 166 80

ISAF Offshore Special Regulations

ISAF Offshore Special Regulations finns på ISAF:s hemsida, www.sailing.org  samt i svensk översättning på Svenska Havskappseglingsförbundets hemsida, www.shf.nu

Hamnplatser

Deltagande båtar är befriade från hamnavgifter i KSSS hamnar på Sand-hamn/Lökholmen under perioden 5 - 8 juni 2014.

Boende

Ett begränsat antal sovplatser för seglare finns på Lökholmen. Mer info och bokning på www.ksss.se.

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2014-02-26