Kappsegling

Seglingsföreskrifter

Seglingsföreskrift för Nautiska Sandhamn Open HAV 2014 som PDF

Tävling: Sandhamn Open Hav med SM i ORC International
Klasser: ORC International med GPH högst 675,0 SEK/M SRS enligt gällande SRS tabell 2014 eller SRS mätbrev 2014 med SRS-tal lägst 1,04.
Datum: 5 -8 juni 2014
Arrangör: KSSS
Plats: Sandhamn

1 REGLER

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kapp-seglingsreglerna (KSR).

1.2 Tävlande skall uppfylla kraven i ISAF Offshore Special Regulations, Category 3 Mono hull med följande avvikelser::

a) En brandsläckare måste kunna nås från sittbrunnen.

b) Reservlanternor enligt punkt 3.27.4 behöver ej uppfylla de internationella sjövägsreglernas krav på lysvinklar (2.03.3). 

c) Uppblåsbara livvästar skall vara inspekterade efter 2014-05-01 av ansvarig skep-pare och utlösningsanordningarna skall uppfylla tillverkarens anvisningar för livslängd. 

d)   Ett storsegel skall kunna revas med minst 25% av mastliklängden (detta ändrar OSR 4.26.4g).

1.3 Mätsystemen International Measurement System (IMS) och ORC Rating Systemsgäller för ORC International. SRS-regeln gäller för samtliga SRS-klasser.

1.4 Tävlande skall följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.

1.5 Alla båtar kan komma att, enligt ISAF Regulation 20, föra reklam tillhandahållen avarrangören.

1.6 KSR 51 modifieras så att det endast är tillåtet att flytta svängköl och vattenbarlast.För all annan flyttbar ballast gäller KSR 51.

1.7 KSR 52 gäller ej.

2 BESÄTTNING OCH UTRUSTNING

2.1 En besättningsmedlem får inte bytas utan skriftligt tillstånd från Tävlingsledningen. För ORC International gäller att innan första start skall anges vilka besättningsmän som seglar vilken delsegling. 

2.2 För ORC I gäller att endast segel som är godkända och stämplade med mästerskaps-stämpel får användas och att de skall finnas ombord under alla delseglingar i serien. En båt eller dess utrustning kan när som helst kontrolleras avseende överensstämmelse med klassregler och seglingsföreskrifter.  På vattnet kan en besiktningsman eller mätman utsedd av Tävlingsledningen instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning.

2.3 Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från Tävlings-ledningen. Begäran om detta skall göras till kappseglingskommittén vid första möjliga tillfälle.

3 INFORMATION TILL DELTAGARNA

3.1 Information till deltagarna anslås på den officiella anslagstavlan som är belägen utanförregattaexpeditionen. Information kan också komma att meddelas via VHF kanal 72.

4 ÄNDRINGAR I SEGLINGSFÖRESKRIFTERNA

4.1 Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås senast 08 15 samma dag som de träder i kraft..

4.2 Ändringar i tidsprogrammet anslås senast 20 00 dagen innan de träder i kraft.

5 SIGNALER VISADE PÅ LAND

5.1 Signaler visas på land i signalmasten som är belägen utanför regattaexpeditionen.

5.2 När flagga AP visas i land ersätts "en minut" i kappseglingssignalen AP med"tidigast 60 minuter".

6 TIDSPROGRAM

6.1

Torsdag 5 juni  
18:00 – 21:00 Säkerhetsbesiktning, mätkontroll, registrering
Fredag 6 juni  
08:00-08:45 Regattaexpeditionen öppen för registrering
09:00 Skepparmöte
11:00 Första varningssignal
12:00 Första varningssignal Farr 30
17:00 c:a After Sail med Gulaschsoppa från Matkomfort
19:00 Seglarbuffé på Lökholmen
Lördag 7 juni  
08:00-08:45 Regattaexpeditionen öppen
09:00 Skepparmöte
11:00 Första varningssignal
17:00-19:00 Start Hav distansbana
Söndag 8 juni  
18:00 Maxtid för havskappseglingen

6.2 För ORC International  är 7 bankappseglingar och ett offshore race planerade. Offshore race beräknas ta ca 12-20 timmar. För att räknas som mästerskap måste minst tre kapp-seglingar genomföras. För SRS är två kortare distanskappseglingar och ett offshore race planerade.

6.3 Kappseglingsprogrammet kan komma att ändras pga. rådande vädersituationer.

6.4 När det har varit uppskjutet en längre tid och när mer än en kappsegling eller en följdav kappseglingar för två eller flera klasser ska genomföras samma dag, ges varningssig-nalen för varje följande kappsegling så snart som möjligt. För att uppmärksammabåtar på att ett nytt startförfarande snart ska börja kommer orange flagga att visastillsammans med en ljudsignal minst fyra minuter före varningssignalen.

6.5 Prisutdelning lördag 28 juni kl 19 00 på Skeppsholmen i Stockholm.

7 KLASSFLAGGOR OCH GENOMFÖRANDE

7.1 Klass/startORC International SRS  FlaggaER Fredag 6 juni seglar Farr 30 SM i samma kappseglingsområde och med samma start- och mål-linje men en kortare bana. Farr 30 har klassflagga ”T” och planeras att starta efter ORC International/SRS.

8 KAPPSEGLINGSOMRÅDE FÖR BANKAPPSEGLINGARNA

8.1 Bankappseglingarna genomförs öster om Sandhamn.

9.a BANA FÖR BANKAPPSEGLING

9.a.1 Banor enligt banskisser i bifogade bilagor:
Bilaga 1 för fredag 6 juni för ORC International (och Farr 30)
Bilaga 2 för lördag 7 juni för ORC International.

9.a.2 Kappseglingskommittén skall försöka anpassa banan så att en kappsegling tar ca 90 min att segla.

9.b BANOR FÖR DISTANSKAPPSEGLINGAR och OFFSHORE RACE

9.b.1 Banans startområde, rundningsmärken och längd meddelas skriftligt vid skepparmötet

9.b.2 Följande sjökort bör finnas ombord:61, 613, 615, 616, 6143, 6144.

9.b.3 Under Offshore Race skall båt rapportera via VHF vid passage av rundnings-märken angivna i banbeskrivningen som delas ut på skepparmötet.

10 MÄRKEN BANKAPPSEGLINGEN

10.1 Rundningsmärken enligt banskisser i bifogade bilagor:
Bilaga 1 för fredag 6 juni för ORC International (och Farr 30)
Bilaga 2 för lördag 7 juni för ORC International.

10.2 Nya märken som används vid banändring enl. regel 33 är vita cylindrar. När ett nyutlagt märke byts ut vid en ytterligare ändring ersätts det med det ursprung-liga märket.

11 STARTEN

11.1 Startlinjen är mellan en stång med en orange flagga på startfartyget och en flaggboj med orange flagga.

11.2 En båt som inte startar inom 15 minuter efter sin startsignal räknas som inte star-tande. Det här ändrar KSR A4.

11.3 Om någon del av en båts skrov besättning eller utrustning är på bansidan av startlinjen vid sin startsignal, och om båten är identifierad, kommer kappseg-lingskommittén försöka ropa båtens segelnummer på VHF kanal enl 3.1. Utebli-vet eller felaktigt anrop på VHF är inte grund till gottgörelse. Det här ändrar regel 62.1a.

12 MÅLLINJE

12.1 För bankappseglingar är mållinjen mellan en stång med en blå flagga på en funktionärsbåt och en flaggprick med blå flagga.

12.2 För distanskappseglingarna och för Offshore Race är mållinjen enslinjen mellan två stänger med KSSS standert på Poolbryggan med en blå flaggprick som yttre begränsning.

13.a STRAFF BANKAPPSEGLINGAR

13.a.1 KSR 44.1, första meningen ändras så att ”En båt får ta ett ensvängsstraff när den kan ha brutit mot en eller flera regler i del 2 i samma händelse medan den kappseglar”.

13.b STRAFF DISTANSKAPPSEGLINGAR OCH OFFSHORE RACE

13.b.1 Utöver straff angivet i KSR 64.1a kan protestkommittén tilldela en båt ett straff genom ökning med 2,5, 5 % alt 10% av den seglade tiden.

13.b.2 En båt som noteras OCS kommer att straffas enligt 13.b.1 i seglings-föreskrifterna.

13.b.3 Med avvikelse från KSR 63.1.kan en båt som underlåter att rapportera rundningar och passager på VHF enligt 9b.3 i seglingsföreskrifterna att utan förhandling straffas i enlighet med

13.1 i seglingsföreskrifterna. Båten underrät-tas i så fall via resultatlistan.

14.a TIDSBEGRÄNSNING BANKAPPSEGLINGA

14.a.1 Maximitiden för första båt i mål är 120 minuter 

14.a.2 En båt som inte går i mål inom 45 minuter, efter det att den första båt som seg-lat banan gått i mål, räknas som om den inte gått i mål. Det här ändrar KSR 35 och A4.

14.A.3 TIDSBEGRÄNSNING FÖR DISTANSKAPPSEGLINGAR

För distanskappseglingarna noteras en båt som inte gått i mål senast kl 16 00 som DNF.

14.b TIDSBEGRÄNSNING OFFSHORE RACE

14.b.1 Båt som inte gått i mål söndagen 8 juni kl. 18 00 räknas som att den har utgått (DNF).

15 PROTESTER OCH ANSÖKNINGAR OM GOTTGÖRELSE

15.1 Protester skall lämnas in till regattaexpeditionen före protesttidens utgång. Pro-testtiden är 60 minuter och börjar för bankappsegling då de tävlande har fått rimlig tid att segla in från banan samt för distanskappseglingar och offshore race 60 minuter efter protesterande båts målgång. 

15.2 Kallelse till protestförhandling, med tid och plats för förhandlingen, anslås sen-ast10 minuter efter protesttidens utgång

15.3 Information enligt KSR 61.1b om protester från kappseglingskommittén eller protestkommittén sker genom anslag.

16 POÄNGBERÄKNING

16.1 För ORC International beräknas resultatet för offshore banan enligt Ocean for PCS och för kryss/läns-banorna med ”Windward/Leeward” enligt mätbreven. För SRS tillämpas Time on Time.

16.2 Lågpoängsystemet KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att för SRS vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga. För ORC International gäller att om 7 st bankappseglingar genomförts räknas en bort.

16.3 Bankappseglingarna och distanskappseglingarna räknas med faktor 1 och Off-shore Race räknas med faktor 1,5.

17 SÄKERHET

17.1 En båt som startar men utgår och en båt som inte kommer till start ska under-rätta kappseglingskommittén om det så snart som möjligt på tel 08-571 534 56.

17.2 Samtliga båtar som ska starta på Offshore banan skall passera en gate styrbord om startfartyget i riktning mot första rundningspunkten.Gaten utgörs av startfartyget och en flaggboj med grön flagga. Gaten beräknas läggas ut ca 30 min före start. Båt som inte passerar gaten före 1:a varningssig-nal noteras DNS.

INFORMATION

Kappseglingskommitté
Tävlingsledare: Sten Edholm
Bitr Tävlingsledare: Fredrik Feldreich
Seglingsledare: Robert Ohlson
Seglingsledare Farr 30: Mats Dalunde
Regattaexpedition: Madelaine Edholm
Protestkommitté: Lars Strömberg
Sjösäkerhet: Thomas Frimanson
Mätansvarig: Håkan Lindqvist
Mediaansvarig: Göran Sachs

KSSS Hamnar

Under pågående Regatta ligger deltagande båtar gratis på platser som KSSS anvisar i Sandhamn och på Lökholmen. Tenderbåtar får endast förtöjas på anvisade platser.

Väderinformation

SMHI tillhandahåller gribfiler som kan laddas ner från www.ksss.se 

Priser som inte mottagits

Ej mottagna vandringspriser och KSSS-priser kan avhämtas på KSSS kansli senast vecka 50 inne-varande år eller inom 14 dagar efter det att beslut från överklagan erhållits, om detta är en senare tidpunkt. Om inte så sker tillfaller priserna KSSS.

KSSS Ansvar

KSSS påtar sig inget ansvar för skador eller förluster, som drabbar besättning eller andra, båtar eller båtars utrustning i samband med kappseglingar eller andra seglingar som KSSS arrangerar.

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2014-06-02