Kappsegling

Nautiska Sandhamn Open Hav

Inbjudan som PDF
   
Tävling: Nautiska Sandhamn Open HAV
Klasser: ORC International med GPH högst 675,0. SRS enligt gällande SRS tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015 med SRS-tal lägst 1,040.
Datum: 5 - 7 juni 2015
Arrangör: Kungliga Svenska Segel Sällskapet

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är de-finierade i Kappseglingsreglerna (KSR), dock att KSR del 2 under tiden kl 23:00 till kl 03:00 i tillämpliga delar ersätts av de Internationella Sjövägs-reglerna och svenska sjötrafikföreskrifter.

1.2 Säkerhetsbestämmelser enligt ISAF Offshore Special Regulations, Category 3 Mono Hulls (livflotte ej obligatorisk) med följande avvikelser:

a) En brandsläckare måste kunna nås från sittbrunnen.

b) Reservlanternor enligt punkt 3.27.4 behöver ej uppfylla de internationella sjövägsreglernas krav på lysvinklar (2.03.3).

c) Uppblåsbara livvästar skall vara inspekterade efter 2015-05-01 av ansvarig skeppare och utlösningsanordningarna skall uppfylla tillverkarens anvisningar för livslängd.

d) Ett storsegel skall kunna revas med minst 25% av mastliklängden (detta ändrar OSR 4.26.4g).

1.3 Mätsystemet International Measurement System (IMS) och ORC Rating Systems gäller för ORC International. SRS-regeln gäller för SRS-klasser.

1.4 Alla ska i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören (t ex Stävdekal).

1.5 En båt som bryter mot KSR 55 kan straffas på det sätt protestkommittén finner lämpligt (DPI). KSR 36 gäller inte vid brott mot KSR 55.

1.6 KSR 51 modifieras så att det endast är tillåtet att flytta svängköl och vattenbarlast. För all annan flyttbar barlast gäller KSR 51.

1.7 KSR 52 gäller inte. 

1.8 ORCi båtar skall vara utrustade med AIS och ha den påslagen och i sändningsläge under hela havskappseglingen. Detta rekommenderas starkt även för SRS båtar.

2 Villkor för att deltaga

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. KSSS accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2.4 Endast klasser som vid ordinarie anmälningstidens utgång har minst 8 båtar anmälda får delta.

2.5 Svenska deltagande båtar ska kunna uppvisa, av PTS utfärdat, giltigt VHF-tillstånd och dessutom ha abonnemang med Stockholm Radio.

3 Anmälan

3.1 Anmälan och anmälningsavgift samt kopia av giltigt underskrivet mät-brev, ska vara KSSS tillhanda senast 25 maj 2015. Anmälan ska göras via KSSS hemsida www.ksss.se  

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om tävlingens namn, båtklass, nations-beteckning, segelnummer, ansvarig skeppare, skeppares adress, telefon-nummer, e-postadress och klubb samt övriga uppgifter som är väsentliga för tävlingen.

3.3 Anmälningsavgiften är 2 100 kr och betalas online vid anmälan. Anmälan efter 25 maj kan ske till förhöjd avgift, 2 400 kr. Efteranmälan kräver Tävlingsledningens godkännande. Ändring av mätbrev får inte göras efter 1 juni om det inte gäller mätprotest eller justerat underlag från mätkontoret. Detta ändrar KSR 78.2.

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast fredag 5 juni, kl. 18:30.

4.2 Stickprovskontroller att deltagande båtar överensstämmer med mätbrev, klassregler och bestämmelser enligt inbjudan och seglingsföreskrifter kan komma att göras. 

4.3 Båt skall säkerhets besiktigas enligt tidsprogram punkt 6.1. Besiktningen gäller även för ÅF Offshore Race 2015.

5. Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram

6.1 Program

Fredag 5 juni  
17:00 – 18:30 Säkerhetsbesiktning, mätkontroll, registrering
19:00 Skepparmöte
20:00 Start distanssegling
Lördag 6 juni  
Förmiddag Målgång distans
  After Sail
Söndag 7 juni  
08:15 Regattaexpeditionen öppnar
09:00 Skepparmöte
11:00 Första varningssignal 

6.2 En distans segling samt 3 bankappseglingar är planerade (c:a 1,5 tim. kryss-länsbanor.) och en havskappsegling (12-20 tim.). 

6.3 Prisutdelnings tillfälle kommer meddelas senare.

8. Kappseglingsområde

8.1 Kappseglingarna genomförs öster om Sandhamn.

9. Banor

9.1 Banor för distans- och havskappseglingen meddelas skriftligen vid skepparmötena.9.2 Båt ska via VHF-radio rapportera vid passage av rundningsmärken, vilka anges på skepparmötena. 

10. Protester och straff

10.1 Utöver straff angivet i KSR 64.1a kan protestkommittén tilldela en båt ett straff genom ökning med 2,5%; 5 % eller 10% av den seglade tiden för  havskappseglingen. 

10.2 En båt som noteras OCS på havskappseglingen kommer att straffas enligt 10.1.

10.3 Med avvikelse från KSR 63.1 kan en båt som underlåter att rapportera rundningar och passager via VHF enligt 9.2 eller som inte har sin AIS (gäller ORCi) i sändande mode enligt 1.8 i inbjudan att utan förhandling straffas i enlighet med 10.1 i inbjudan. Båten underrättas i så fall via re-sultatlistan.

11. Poängberäkning

11.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre bankappseglingar räknas samtliga.

11.2 Bankappseglingarna räknas med faktor 1 och havskappseglingen räknas med faktor 1,5.För havskappseglingen används Performance Curve Scoring System ”Ocean for PCS” och för bankappseglingarna ”Windward/Leeward” en-ligt mätbreven. För SRS tillämpas Time on Time.

12. Priser

12.1 Vandringspriser KSSS-priser i varje klass i förhållande till antalet anmälda båtar i klassen, ett för varje påbörjat femtal båtar, dock max åtta priser på klass.

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2015-03-27