Kappsegling

Inbjudan HAV 9-10 juni

Tävling: Sandhamn Open HAV med SM för ORC International

Klasser:

ORC International med GPH högst 675,0.
SRS enligt gällande SRS tabell 2012 eller SRS mätbrev 2012 med SRS-tal lägst 1,04.

Arrangör:

Kungl Svenska Segel Sällskapet, KSSS

1. Regler

1.1  Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definie-rade i Kappseglingsreglerna (KSR).

1.2  Säkerhetsbestämmelser enligt ISAF Offshore Special Regulations, Category 3 Mono Hulls (Livflotte ej obligatorisk) med följande avvikelser:
a)  En brandsläckare måste kunna nås från sittbrunnen.
b)  Reservlanternor enligt punkt 3.27.4 behöver inte uppfylla de internat-ionella sjövägsreglernas krav på lysvinklar (2.03.3).
c)  Uppblåsbara livvästar ska vara inspekterade efter 2012-05-01 av an-svarig skeppare och utlösningsanordningen ska uppfylla tillverkarens anvisningar för livslängd.

1.3  Mätsystemet International Measurement System (IMS) och ORC Rating Systems gäller för ORC International. SRS-regeln gäller för SRS-klasser.

1.4  Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.

1.5  Alla båtar kan komma, enligt ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhan-dahållen av arrangören.

1.6  KSR 51 modifieras så att det endast är tillåtet att flytta svängköl och vattenbarlast. För all annan flyttbar barlast gäller KSR 51.

1.7  KSR 52 gäller inte.

1.8  En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig ut-rustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2. Villkor för att deltaga

2.1  För att ha rätt att delta i ORC International SM ska varje tävlande uppfylla kraven i ISAF Regulation 19. För att erhålla titeln Svensk Mästare (SM) ska man vara svensk medborgare eller varit bosatt i Sverige minst sex månader de senaste tolv månaderna före tävlingen startar. Består besättningen av flera personer ska en majoritet av besättningen (fler än 50 %) uppfylla kraven avseende titeln Svensk Mästare. Om så är fallet erhåller hela besättningen titeln Svensk Mästare. För SRS gäller att den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.2  Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3  Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. KSSS accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2.4  Endast klasser som vid ordinarie anmälningstidens utgång har minst 8 båtar anmälda får delta.

2.5  Deltagande båtar ska kunna uppvisa giltigt VHF-tillstånd av PTS och dessu-tom ha abonnemang med Stockholm Radio.

3. Anmälan

3.1  Anmälan och anmälningsavgift samt kopia av giltigt underskrivet mätbrev, ska vara KSSS tillhanda senast 25 maj 2012. Anmälan ska göras via KSSS hemsida www.ksss.se.

3.2  Anmälan ska innehålla uppgifter om tävlingens namn, båtklass, nationsbe-teckning, segelnummer, ansvarig skeppare, skeppares adress, telefonnum-mer, e-postadress och klubb samt övriga uppgifter som är väsentliga för täv-lingen.

3.3  Anmälningsavgiften är 1 600 kr och betalas online vid anmälan. Anmälan efter 25 maj sker till förhöjd avgift, 2 400 kr. Efteranmälan kräver tävlingsledning-ens godkännande. Ändring av mätbrev får inte göras efter 1 juni om det inte gäller mätprotest eller justerat underlag från mätkontoret. Detta ändrar KSR 78.2.

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1  Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast lördag 9 juni, kl. 08.15.

4.2  Stickprovskontroller att deltagande båtar överensstämmer med mätbrev, klassregler och bestämmelser enligt inbjudan och seglingsföreskrifter kan komma att göras. För SM deltagare är mätkontroll obligatorisk.

4.3  Båt kan säkerhetsbesiktigas enligt tidsprogram punkt 6.1. Besiktningen gäller även för ÅF Offshore Race 2012.

5. Seglingsföreskrifter

5.1  Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram

6.1  Program

Fredag 8 juni

15.00 – 22.00  -  Säkerhetsbesiktning, mätkontroll
17.00 – 22.00  -  Registrering

Lördag 9 juni

07.00 – 08.15  -  Registrering, kompletterande säkerhetsbesiktning
10.30  -  Tid för första varningssignal
Ingen varningssignal efter kl. 16.00
19.00  -  Grillparty med daily first på Lökholmen

Söndag 10 juni

08.30  -  Skepparmöte
10.30  -  Första varningssignal

6.2  Sju bankappseglingar och ÅF Offshore Race är planerade för SM ORC International. För att räknas som mästerskap ska minst två bankappseglingar och havskappseglingen ÅF Offshore Race genomföras. Tre bankappseglingar och ett Coastal Race är planerat för SRS och ORC Int som inte deltager i SM.

6.3  Prisutdelning sker för SM-deltagare i samband med prisutdelningen för ÅF Offshore Race och för övriga i samband med KSSS Glögg i december 2012.

7. Kappseglingsområde

7.1  Kappseglingarna genomförs öster om Sandhamn.

8. Banor

8.1  Bankappseglingarna är kryss-läns banor.

8.2  Bana för Coastal Race meddelas skriftligen vid söndagens skepparmöte. Följande rundningsmärken kan komma att användas:
       • Start i närheten av Svängens fyr
       • Almagrundet, LF1(3) 30 s, 59°09,3N, 19°07,6E
       • Sydmärket Södergrundan Q(6)+Lfl15s, 59°14,6N, 19°0,0E
       • Ostmärket Dämban 59°02,3N, 18°47,9E
       • Ostmärket Prejaren Q(3) 10s 59°12,4N, 19°07,2E
       • Mållinjen vid Viamarebryggan, Sandhamn

8.3  Båt ska via VHF-radio rapportera vid passage av rundningsmärken, vilka anges på skepparmötet.

8.4  Båt som inte gått i mål i Coastal Race söndag 10 juni kl. 17.00 räknas som att den utgått (DNF).

9. Protester och straff

9.1  Utöver straff angivet i KSR 64.1a kan protestkommittén tilldela en båt ett straff genom ökning med 5 % av den seglade tiden för Coastal Race.

9.2  En båt som noteras OCS på Coastal Race kommer att straffas enligt 9.1 i inbjudan.

9.3  Med avvikelse från KSR 63.1 kan en båt som underlåter att rapportera rund-ningar och passager på VHF enligt 8.3 i inbjudan att utan förhandling straffas i enlighet med 9.1 i inbjudan. Båten underrättas i så fall via resultatlistan.

10. Poängberäkning

10.1  Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre bankappseglingar räknas samtliga.

10.2  Bankappseglingarna räknas med faktor 1 och ORC International ÅF Offshore Race samt Coastal Race räknas med faktor 1,5. För ÅF Offshsore Race används Performance Curve Scoring System ”Ocean for PCS” och för bankappseglingarna ”Windward/Leeward” enligt mätbreven. För SRS tillämpas Time on Time.

11. Priser

11.1  Vandringspriser och SM-plaketter. KSSS-priser i varje klass i förhållande till antalet anmälda båtar i klassen, ett för varje påbörjat femtal båtar, dock max åtta priser på klass.

Information:

Tävlingsledare: Fredrik Feldreich, fredrik@ksss.se, 070-213 20 65 
V TL: Sten Edholm, sten@collarpoint.se
V TL: Eva Holmstesn, eva@wessag.se
Besiktningsansvarig: Thomas Lindstedt, thomas.lindstedt@telia.com, tel.0709-70 20 70
Anmälan/mätbrev: Lotta Ridelberg, lotta@ksss.se
KSSS kansli: 08-556 166 80

ISAF Offshore Special Regulations

ISAF Offshore Special Regulations finns på ISAF:s hemsida, www.sailing.org samt i svensk översättning på Svenska Havskappseglingsförbundets hemsida, www.shf.nu.

Hamnplatser

Deltagande båtar är befriade från hamnavgifter i KSSS hamnar på Sand-hamn/Lökholmen under perioden 8 - 10 juni 2012.

Boende

Ett begränsat antal sovplatser för seglare finns på Lökholmen.

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2012-05-09