Kappsegling

Seglingsföreskrifter HAV

Seglingsföreskrifter som PDF

Tävling: Sandhamn Open Hav
Klasser:
- ORC International med GPH högst 675,0 SEK/M
- SRS enligt gällande SRS tabell 2016
- SRS mätbrev 2016 med SRS-tal lägst 1,040.
Datum: 11 -12 juni 2016
Plats: Sandhamn

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR), dock att KSR del 2 under tiden kl 23:00 till kl 03:00 i tillämpliga delar ersätts av de Internationella Sjövägsreglerna och svenska sjötrafikföreskrifter.

1.2 Säkerhetsbestämmelser enligt World Sailing Offshore Special Regulations, Category 3 Mono Hulls (livflotte ej obligatorisk) med följande avvikelser:

a) En brandsläckare måste kunna nås från sittbrunnen.

b) Reservlanternor enligt punkt 3.27.4 behöver ej uppfylla de internationella sjövägsreglernas krav på lysvinklar (2.03.3).

c) Uppblåsbara livvästar skall vara inspekterade efter 2016-05-01 av ansvarig skeppare och utlösningsanordningarna skall uppfylla tillverkarens anvisningarför livslängd.

d) Ett storsegel skall kunna revas med minst 25% av mastliklängden (dettaändrar OSR 4.26.4g).

e) Båtar som seglas Doublehanded behöver ej uppfylla kravet enligt SpecRegs para 6.01.1 betr World Sailing Offshore Safety Course.

1.3 Mätsystemet International Measurement System (IMS) och ORC Rating Systems gäller för ORC International.

SRS-regeln gäller för SRS-klasser.

1.4 Svenska deltagare ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.

1.5 KSR 51 modifieras så att det endast är tillåtet att flytta svängköl och vattenbarlast. För all annan flyttbar barlast gäller KSR 51.

1.6 KSR 52 gäller inte.

1.7 ORCi båtar skall vara utrustade med AIS och ha den påslagen och i sändningsläge under hela havskappseglingen. Detta rekommenderas starkt även för SRS båtar.

1.8 Alla båtar kan komma att, enligt World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören och huvudsponsor.

2 BESÄTTNING OCH UTRUSTNING

2.1 En besättningsmedlem får inte bytas utan skriftligt tillstånd från Tävlingsledningen. För ORCi gäller att innan första start skall anges vilka besättningsmän som seglar vilken delsegling.

2.2 För ORCi gäller att endast segel som är godkända och stämplade med mästerskapsstämpel får användas och att de skall finnas ombord under alla delseglingar i serien. En båt eller dess utrustning kan när som helst kontrolleras avseende överensstämmelse med klass regler och seglingsföreskrifter. På vattnet kan en besiktningsman eller mätman utsedd av Tävlingsledningen instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning.

3 INFORMATION TILL DELTAGARNA

3.1 Information till deltagarna anslås på den officiella anslagstavlan som är belägen utanför Regattaexpeditionen. Information kan också komma att meddelas via VHF kanal 77.

4. Ändringar i seglingsföreskrifterna

4.1 Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås senast kl. 08.15 samma dag som de träder i kraft.

4.2 Ändringar i tidsprogrammet anslås senast kl. 20.00 dagen innan de träder i kraft.

5. Signaler visade på land

5.1 Signaler visas på land i signalmasten som är placerad utanför regattaexpeditionen i Sandhamn.

5.2 När flagga AP visas i land ersätts "en minut" i kappseglingssignalen AP med "tidigast 60 minuter".

6. TIDSPROGRAM

6.1 Tidsprogram i stort

Fredag 10 juni
17:00-20:00 Registrering öppen

Lördag 11juni
07:15-08:25 Registrering öppen
08:30 Skepparmöte
10:30 Första varningssignal för Tune Up (extra bansegling utom formell tävlan).
Ca.11:30 Första varningssignal för Sandhamn Open HAV 2 x banseglingar enligt NOR. Lyssna för uppdatering beträffande tider mm.på VHF kanal 77.
14:00 Första startmöjlighet för havsbana (16-24 h segling) från Skanskobb, valfri starttid fram till 19:00.
Om hela ORCi fältet samlas för start kl 14:00 så kommer SRS klassen få starta från 14:15. Om starttider måste ändras så kommerdetta att meddelas på VHF kanal 77.

Om banseglingarna drar ut på tiden så kommer första tilllåtna starttid att senareläggas. Meddelas genom att flagga AP hissas på Skanskobb samt meddelas på VHF kanal 77. Tidenför öppet val av starttid förlängs därmed automatiskt till 5 tim efter första start tillåtna tid.

Söndag 12 juni
Målgång Skanskobb

6.2 Tune up + 2 bankappseglingar är planerade enligt ovan och en havskappsegling (16-24tim.).

6.3 Kappseglingsprogrammet kan komma att ändras pga. rådande vädersituationer.

6.4 När det har varit uppskjutet en längre tid och när mer än en kappsegling eller en följd av kappseglingar för två eller flera klasser ska genomföras samma dag, ges varningssignalen för varje följande kappsegling så snart som möjligt. För att uppmärksamma båtar på att ett nytt startförfarande snart ska börja kommer orange flagga att visas tillsammans med en ljudsignal minst fyra minuter före varningssignalen.

6.5 Prisutdelning lördag 2 juli kl 17:30 på Skeppsholmen i Stockholm.

6.6 För att uppmärksamma båtar på att ett nytt startförfarande snart ska börja kommer den orange startlinjeflaggan att visas med en ljudsignal minst fem minuter före varningssignalen.

7 KLASSFLAGGOR OCH GENOMFÖRANDE

7.1 Klass/start
ORC International - D
SRSFlag - T

8. Kappseglingsområde

8.1 Bankappseglingarna genomförs utanför Sandhamn.

9. Banor

9.1 Se banskiss för bankappseglingarna.

9.2 Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att en bankappsegling tar ca 60 minuter att segla.

9.3 Havsbana: Banans startområde, rundningsmärken och längd meddelas skriftligt vid skepparmötet.

9.4 Följande sjökort bör finnas ombord:61, 613, 615, 616, 6143, 6144.

9.5 Under havsbanan skall båt rapportera via VHF Kanal 77 vid passage av rundningsmärken angivna i banbeskrivningen som delas ut på skepparmötet.

10. Märken -Bankappsegling

10.1 Se banskiss

10.2 Nya märken som används vid banändring enligt KSR 33 är Gula Cylindrar. När ett nyutlagt märke byts ut vid en ytterligare ändring ersätts det med det ursprungligamärket.

11. Starten

11.1 Startlinjen på bankappseglingarna är mellan en stång med en orange flagga på startfartyget och en flaggboj med orange flagga.

11.2 En båt som inte startar inom 15 minuter efter sin startsignal räknas som inte startande. Det här ändrar KSR A4.

11.3 Om någon del av en båts skrov, besättning eller utrustning är på bansidan av startlinjen vid sin startsignal, kommer kappseglingskommittén försöka informerapå VHF kanal 77. Uteblivet eller felaktigt anrop på VHF är inte grund till gottgörelse. Det här ändrar regel 62.1a.

11.4 Starten för havskappseglingen sker vid startpaviljongen på Skanskobb. Startlinjen utgörs av enslinjen mellan två stänger med KSSS standert på Skanskobb med en orange flaggprick som yttre begränsning. Varje enskild kan välja sin starttid mellan 14:00 och 19:00. Tidtagningen startar när båten passerar startlinjen.Vid eventuella förskjutningar se punkt 6.1.

12. Mållinje

12.1 För bankappseglingar är mållinjen mellan en stång med en blå flagga på Start/målfartyget och en flaggprick med blå flagga.

12.2 För havskappseglingen är mållinjen enslinjen mellan två stänger med KSSS standert på Skanskobb med en blå flaggprick som yttre begränsning.

13.a STRAFF BANKAPPSEGLINGAR

13.a.1 KSR 44.1, första meningen ändras så att ”En båt får ta ett ensvängsstraff när den kan ha brutit mot en eller flera regler i del 2 i samma händelse medan den kappseglar”.

13.b STRAFF HAVSKAPPSEGLINGEN

13.b.1 Utöver straff angivet i KSR 64.1a kan protestkommittén tilldela en båt ett straff genom ökning med 2,5, 5 % alt 10% av den seglade tiden.

13.b.2 En båt som noteras OCS kommer att straffas enligt 13.b.1 i seglingsföreskrifterna.

13.b.3 Med avvikelse från KSR 63.1.kan en båt som underlåter att rapportera rundningar och passager på VHF enligt 9b.3 i seglingsföreskrifterna att utan förhandling straffas i enlighet med 13.1 i seglingsföreskrifterna. Båten underrättas iså fall via resultatlistan.

14. Tidsbegränsning

14.a TIDSBEGRÄNSNING BANKAPPSEGLINGAR

14.a.1 Maximitiden för första båt i mål är 90 minuter

14.a.2 En båt som inte går i mål inom 30 minuter, efter det att den första båt som seglat banan gått i mål, räknas som om den inte gått i mål. Det här ändrar KSR 35 och A4.

14.b TIDSBEGRÄNSNING HAVSBANAN

14.b.1 Båt som inte gått i mål söndagen 12 juni kl. 17:00 räknas som att den har utgått (DNF).

15 PROTESTER OCH ANSÖKNINGAR OM GOTTGÖRELSE

15.1 Protester skall lämnas in till regattaexpeditionen före protesttidens utgång. Protesttiden är 60 minuter och börjar för bankappsegling då de tävlande har fått rimlig tid att segla in från banan samt för havskappseglingen 60 minuter efter protesterande båts målgång.

15.2 Kallelse till protestförhandling, med tid och plats för förhandlingen, anslås senast 10 minuter efter protesttidens utgång.

16 POÄNGBERÄKNING

16.1 För ORC International beräknas resultatet för distansbanan enligt Ocean for PCS och för kryss/läns-banorna med ”Windward/Leeward” enligt mätbreven. För SRS tillämpas Time on Time.

16.2 I regattan räknas samtliga genomförda seglingar förutom Tune Up kappseglingen som är frivillig. Detta ändrar KSR Appendix A.

17 SÄKERHET

17.1 En båt som startar men utgår och en båt som inte kommer till start ska underrätta kappseglingskommittén om det så snart som möjligt på tel 070-221 94 25 eller 070 592 75 57. SMS möjligt till det senare numret.

17.2 Samtliga båtar som ska starta på bankappseglingarna skall passera en gate styrbord om startfartyget i riktning mot första rundningspunkten. Gaten utgörs av startfartyget och en flaggboj med grön flagga. Gaten beräknas läggas ut ca 30 min före start. Båt som inte passerar gaten före 1:a varningssignal noteras DNS.

INFORMATION

Kappseglingskommitté
Tävlingsledare: Sten Edholm 070-592 75 57
Seglingsledare: Lars Strömberg
Sjösäkerhet: Sten Edholm
Regattaexpedition: Monette Edholm
Protestkommitté: Lars Strömberg
Resultatansvarig : Johan Fischerström
Mätansvarig: Håkan Lindqvist
Mediaansvarig: Helene Lidman

KSSS Hamnar
Under pågående Regatta ligger deltagande båtar gratis på platser som KSSS anvisar i Sandhamn och på Lökholmen. Tenderbåtar får endast förtöjas på anvisade platser i Fladen på Lökholmen. Halv hamnavgift.

Väderinformation
SMHI tillhandahåller gribfiler som kan laddas ner från http://www.weatherpal.se/grib

Priser som inte mottagits
Ej mottagna vandringspriser och KSSS-priser kan avhämtas på KSSS kansli senast vecka 50 innevarande år eller inom 14 dagar efter det att beslut från överklagan erhållits, om detta är en senare tidpunkt. Om inte så sker tillfaller priserna KSSS.

KSSS Ansvar
KSSS påtar sig inget ansvar för skador eller förluster, som drabbar besättning eller andra, båtar eller båtars utrustning i samband med kappseglingar eller andra seglingar som KSSS arrangerar.

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2016-06-11