Medlems- och båtavgifter

Medlemsavgifter 2017/18

Ålder 2016      Årsavgift      Inträdesavgift
0-19 år 520 kr -
20-29 år 520 kr 790 kr
30-34 år 1 150 kr 790 kr
35-64 år 1 470 kr 790 kr
65 år och över 1 150 kr 790 kr
Maka-/makemedlem 620 kr 790 kr


Ständigt juniormedlemskap
(levnadsåren 0-19 år) kostar 7 300 kr och kräver ingen inträdesavgift.

Ständigt seniormedlemskap (levnadsåren 20-29 år) kostar 3 800 kr och kräver ingen inträdesavgift.
 

Båtavgifter för segel- och motorbåtar

Produkten av löa & bredd      Båtavgift      Certifikatavgift
< 25 900 kr 500 kr
< 45 1 560 kr 500 kr
< 70 2 430 kr 500 kr
< 90 4 200 kr 500 kr
> 90 6 200 kr 500 kr


Medlem med registrerad båt har fem dygns fri förtöjning, för bemannad båt, per säsong i var och en av KSSS hamnar i Saltsjöbaden, Sandhamn, Lökholmen och på nya hamnen Telegrafholmen. Dessa priser gäller ej för båt som används kommersiellt, t.ex i charterverksamhet.

Medlem, som inträder eller registrerar båt den 15 augusti eller senare, betalar ingen avgift för återstoden av det löpande budgetåret men krävs på de för kommande budgetår gällande avgifterna.

Medlem, som registrerar mer än en båt i KSSS register, betalar ovan angiven båtavgift för den största båten och en båtavgift på 400 kr/båt för de övriga.

Medlem som önskar registrera igenkänningsstandert betalar en registreringsavgift om 1 500 kr.