Medlems- och båtavgifter

Medlemsavgifter 2019/20

Ålder       Årsavgift      Inträdesavgift
0-19 år 550 kr -
20-29 år 550 kr 850 kr
30-34 år 1 200 kr 850 kr
35-64 år 1 550 kr 850 kr
65 år och över 1 250 kr 850 kr
Maka-/makemedlem 680 kr 850 kr


Ständigt juniormedlemskap
(levnadsåren 0-19 år) kostar 7 700 kr och kräver ingen inträdesavgift.

Ständigt seniormedlemskap (levnadsåren 20-29 år) kostar 4 000 kr och kräver ingen inträdesavgift.
 

Båtavgifter för segel- och motorbåtar

Produkten av löa & bredd      Båtavgift      Certifikatavgift
< 25 900 kr 500 kr
< 45 1 600 kr 500 kr
< 70 2 500 kr 500 kr
< 90 4 500 kr 500 kr
> 90 6 700 kr 500 kr


Medlem med registrerad båt har fem dygns fri förtöjning, för bemannad båt, per säsong i var och en av KSSS hamnar i Saltsjöbaden, Sandhamn, Lökholmen och på nya hamnen Telegrafholmen. Dessa priser gäller ej för båt som används kommersiellt, t.ex i charterverksamhet.

Medlem, som inträder eller registrerar båt den 15 augusti eller senare, betalar ingen avgift för återstoden av det löpande budgetåret men krävs på de för kommande budgetår gällande avgifterna.

Medlem, som registrerar mer än en båt i KSSS register, betalar ovan angiven båtavgift för den största båten och en båtavgift på 400 kr/båt för de övriga.

Medlem som önskar registrera igenkänningsstandert betalar en registreringsavgift om 2 500 kr. 

Den som önskar registrera en igenkänningsstandert ska tillhandahålla en digital version av standerten i tryckkvalitet (minst 300 dpi eller motsvarande) i formatet .eps el .pdf el .jpg.