Styrelse & Kommittéer

KSSS styrelse består av styrelsens ordförande, sekreterare, skattmästare, intendent och klubbmästare samt ytterligare tio ledamöter, vilka samtidigt antingen sitter som ordförande i någon av KSSS permanenta kommittéer alternativt har ställning som konsultativ ledamot. Två ledamöter väljs till styrelsens vice respektive andre vice ordförande.

KSSS Styrelse 2018

NamnRollE-postadress
Patrik Salén Ordförande ordforande@ksss.se
Magnus Odin 1:e vice ordförande
Konsultativ ledamot
magnus@odin.se
Helene Kugelberg Skattmästare helene.kugelberg@sturebadet.se
Christoffer Dohrn Intendent christoffer@dohrns.se
Ingvar Svensson Klubbmästare ingvar.ce.svensson@gmail.com
Johan Rockström Ordf. Bankappseglingskom. johan.rockstrom@yahoo.com
Fredrik Liljegren Ordf. Träningskom. fredrik.Liljegren@awapatent.com
Fredrik Wallenberg Ordf. Havskappseglingskom. fredrik@refanut.com
Tomas Östling Ordf. Långseglingskom. tomas.g.ostling@gmail.com
Henrik Piehl Ordf. Båtkom. henrik.piehl@gmail.com
Amelia Möller Andréewitch Ordf. Aktivitetskom. amelia.moller@hotmail.com
Lotta Schibbye Fredrikson  Ordf. Juniorkom. lotta.schibbyefredrikson@gmail.com
Patrick Ståhle Ordf. Informationskom. patrickstahle@mac.com
Anna Klange Ordf. Internationella kom. anna@klange.se
Björn Unger 2:a vice ordförande
sekreterare
bjorn@unger.se
Magnus Groth Konsultativ ledamot magnus.groth.63@gmail.com
Göran Edin Konsultativ ledamot goran.edin@pro4u.se
Stefan Löhr Konsultativ ledamot stefanlohr67@gmail.com

 

Bankappseglingskommittén

Bankappseglingskommitténs verksamhet syftar i huvudsak till att främja och understödja bankappsegling i alla dess former och format, i företrädesvis kölbåtar samt flerskrov, vid KSSS samtliga anläggning.

Havskappseglingskommittén

Havskappseglingskommitténs huvudsyfte är att främja och utveckla havskappseglingen inom KSSS samt att genomföra internationellt förstklassiska evenemang inom gebitet.

Träningskommittén

Träningskommitténs ansvarar för all träningsverksamhet och talangutveckling inom Sällskapet. I Träningskommittens uppgifter ingår även att handha frågor kring utveckling av Sällskapets elitseglare, planera och genomför kappseglingar i jolle-, bräd- och flerskrovsklasser samt handhar frågor härtill. 

Juniorkommittén

Juniorkommittén huvudsakliga uppgift är att genom seglarläger, seglarskolor och annan juniorverksamhet stimulera och utveckla seglingskunnande och intresset för segling och båtsport bland Sällskapets juniormedlemmar.

Informationskommittén

Informationskommitténs arbete syftar till att ge såväl interna som externa målgrupper en korrekt bild av KSSS och dess verksamhet. Huvudsakliga kanaler för detta är KSSS Aktuellt, www.ksss.se samt annat informationsarbete såsom presskonferenser och mediahantering före, under och efter KSSS alla evenemang och verksamheter.

Båtkommittén

Båtkommitténs verksamhet omfattar utbildning i hantering av motorbåtar för funktionärer, ledare, instruktörer, tränare, och medlemmar samt stöd till kappseglingsverksamheten med motorbåts förare och funktionärsbåtar.

Aktivitetskommittén

Aktivitetskommitténs uppgift är att verka för att få fler kvinnor att segla och engagera sig i seglingssporten. Arbetet riktas främst mot medlemmar som lämnat tränings- och lägerverksamheten med målsättningen att inspirera fler att fortsätta att vara engagerade i Sällskapet.

Klubbkommittén

Klubbkommittén ansvarar för samordning och planering av klubbaktiviteter i samband med tävlingar och evenemang som arrangeras inom Sällskapet samt planerar och genomför fester, medlemsaftnar och andra sociala aktiviteter för medlemmarna.

Intendentkommittén

Intendentkommittén ansvarar för planering och prioritering av nybyggnation, skötsel, underhåll och optimering av Sällskapets fasta anläggningar samt är behjälplig med expertkunskap vid genomförandet av detta.

Långseglingskommittén

Långseglingskommittén samarbetar med våra skandinaviska systerklubbar i långseglings- och eskaderverksamheten samt ordnar resor med seglingsanknytning. Målsättningen är att tillhandahålla ett balanserat utbud som passar alla kategorier av KSSS medlemmar. Utbudet skall kännetecknas av god kvalitet, trevlig stämning och hög tillgänglighet.

Finanskommittén

Finanskommittén skall följa KSSS ekonomiska utveckling och fortlöpande föreslå åtgärder i syfte att förbättra ekonomin. Vidare skall Finanskommittén följa förvaltningen av fonder och andra tillgångar. Målsättningen med ovanstående är att över tiden tillse att KSSS ekonomi är så god att klubben kan uppnå de mål som styrelsen sätter för verksamheten.

Internationella kommittén

Internationellakommittén skall arbeta för att upprätthålla och utvidga samarbetsavtal med andra klubbar till gagn för KSSS medlemmar.En annan viktig del av kommitténs arbete kommer vara att öka det sportsliga utbytet för seglare – både för juniorer och seniorer genom ett utökat kontaktnätet utomlands.Kommittén ska också ha en dialog med KSSS utlandsrepresentanter samt kontaktpersonerna från våra utländska sammarbetsklubbar.

Valnämnden

På förslag av styrelsen utser Sällskapet årligen vid årsmöte en valnämnd med uppgift att förbereda val vid nästföljande årsmöte av styrelseledamöter, kommittéledamöter, revisorer och revisorssuppleanter.