KSSS Värdegrund

Värdegrunden ska på ett enkelt sätt förklara vad KSSS står för och kunna fungera som en ledstjärna i frågor som gäller värderingar, verksamhetsinriktning och som en bas för beslut. Med det sagt gäller det att inte heller bli fånge i ett dokument utan grundfrågan blir hur vi pragmatiskt arbetar med de här frågorna i verksamheten. Den här typen av dokument behöver också vara levande och förändras när så fordras för att fylla sin funktion.

KSSS värdegrund kan samlas under följande ledord.

  • Ledande (Kvalitet)
  • Inkluderande (Klubbkänsla, men vi kan inte vara allt för alla)
  • Ansvar (Omdöme och säkerhet)
  • Tradition (Stolthet och kontinuitet)

Går vi igenom dessa ord vart för sig tangerade vi följande saker under varje värdeord.

Ledande

Att vara ledande innebär att vi har ambitionen att vara bäst inom de områden vi är verksamma. Detta gäller även i en internationell jämförelse. Det kan innebära att ha de bästa lägren, de bästa elitseglarna, de bästa kappseglingarna, de bästa seglarna, de bästa anläggningarna och så vidare. På många områden är vi redan idag ledande, på andra kan vi behöva flytta fram positionerna. En viktig del av den här processen är också att bestämma oss för vad vi inte skall göra. Begränsade resurser kommer alltid att tvinga oss att prioritera, men ambitionen ska vara att vara ledande inom seglingen. Viljan och strävan att alltid hålla högsta kvalitet bör genomsyra allt vi företar oss. Det är slutligen viktigt att se att det inte finns något motsatsförhållande i att vara ledande och att inbjuda till breddverksamhet. Kvantitet kommer så småningom till kvalitet dvs. ingen elit utan bredd.

Inkluderande

Alla är och ska känna sig välkomna som medlem i KSSS. Vi är medvetna om att KSSS kan ha en exklusiv framtoning. Detta är dock i betraktarens öga och likaväl som vi skall vara inkluderande skall vi också känna stolthet över vår historia. Vi får acceptera att vi inte kan vara allt för alla, men vi kan vara mycket för många. Verksamheten måste bygga på en god stämning, ömsesidig respekt och sammanhållning vilket leder till klubbkänsla. Det är också klubbens uppgift att proaktivt få så många som möjligt att segla. Vi inser att segling är en sport som medför kostnader och här har KSSS också en uppgift, inom rimliga ekonomiska gränser, att tillgängliggöra seglingen för en större grupp. För att citera RF:S riktlinjer: ”Så många som möjligt, så länge som möjligt”.

Ansvar

Segling och livet på och runt sjön förutsätter att man är omdömesgill och tar ansvar för sig själv och andra. Exempel på detta är hur vi relaterar till saker som säkerhet (t.ex. vad gäller flytväst och standarden på vår utrustning) likaväl som att vi har väl utbildade tränare och ideella krafter i och runt vår verksamhet. Väl medvetna om att det aldrig går att förebygga alla tänkbara eventualiteter ska KSSS alltid göra sitt yttersta för att ha säkerheten i centrum.

Tradition

Traditioner har ett värde och ofta en tydlig nytta. Vår långa tradition är det som skiljer oss från många andra företeelser inom seglings- och idrottsvärlden som kommer och går. Vår historia ger oss anledning att vara stolta över vår klubb. Den skapar också ett fundament för vår framtida verksamhet eftersom gångna generationers positiva upplevelser ger dem anledning att föra traditionen vidare till kommande generationer. Vår lägerverksamhet är ett bra exempel på detta. Vår tradition ger också grogrund för att kunna vara extremt långsiktiga i det vi företar oss, 10, 20 eller 30 år är ingen lång tidsrymd för oss. Slutligen ger vår tradition också en värderingsmässig fasthet som vi kan ha som riktmärke samtidigt som vi med detta riktmärke för ögonen också vill följa med vår tid.


KSSS Styrelse 2015